Informovaný souhlas žáka / zákonného zástupce
//

Dávám výslovný souhlas Základní umělecké škole Charlotty Masarykové:

Poučení

Souhlas poskytuji Základní umělecké škole Charlotty Masarykové na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole. Souhlas poskytuji pouze této škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí zmíněné záznamy, údaje a umělecká díla poskytnout dalším osobám a úřadům. Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, o tom, že poskytnutí výše uvedených materiálů je dobrovolné. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že je nakládáno s poskytnutými materiály nevhodně, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, a případně požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.