Informovaný souhlas žáka / zákonného zástupce

Dávám výslovný souhlas Základní umělecké škole Charlotty Masarykové:

Poučení

Souhlas poskytuji Základní umělecké škole Charlotty Masarykové na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole. Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, o tom, že poskytnutí výše uvedených materiálů je dobrovolné. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že je nakládáno s poskytnutými materiály nevhodně, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, a případně požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Clear Signature